CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดการเรียนรู้แก่บัณฑิตและสังคมอย่างมีคุณภาพ
2. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ผลิตผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
    สังคม
4. ทำนุบำรุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. ให้คำปรึกษาทางวิชาการ  แก่ชุมชนท้องถิ่น  ส่งเสริมองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นให้เป็นวิชาชีพชั้น
    สูง
6. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น
7. ส่งเสริม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม
    อย่างยั่งยืน
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ   มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้าน
    เมืองที่ดี
9. เตรียมความพร้อมของบุคลากร  และนักศึกษา ด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
    การรองรับเงื่อนไขของประชาคมอาเซียน

 
 
วิสัยทัศน์ :

ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-5541-6601-20,0-5541-1096 โทรสาร 0-5541-1296,0-5541-6020
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.uru.ac.th