CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิต  ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  และมีทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับประเทศ  และระดับภูมิภาคโดยสอด
    คล้องกับความต้องการของสังคม
2. ดำเนินการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และบูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการผลิต
    บัณฑิต และการบริหารวิชาการ
3. ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดองค์ความรู้  และแนวคิดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน
    ท้องถิ่น เพื่อยกระดับไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการ วิชาการ องค์กร และทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 
 
ผู้บริหาร :

นายกสภามหาวิทยาลัย
ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 045-352000-29 โทรสาร 045-352129
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ubru.ac.th