CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด :
พันธกิจ :

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอในการให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัยของ
    ประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
2. ร่วมมือกับห้องสมุดหรือแหล่งบริการสารสนเทศสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
    การยืมและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ
3. เป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการ วิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ให้เป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาบริหารจัดการ มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

 
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 1609,1616 โทรสาร 044-272647
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nrru.ac.th