CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
ส่งเสริมความร่วมมือ
จัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
 
กำกับ ดูแล ควบคุม
กำกับ ดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ
 
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยเทคโนโลยี มาตรการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
พัฒนาองค์ความรู้
พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 
ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์
ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต
 
 
วิสัยทัศน์ :

"ทรัพยากรน้ำมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ใช้ประโยชน์ยั่งยืน"

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์


รองอธิบดี
นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช
นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ 
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dwr.go.th/