CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด :
พันธกิจ :

ผลิตบัณฑิตปฏิบัติ  มี ฝีมือ ระเบียบ วินัย  น้ำใจ  เป็นเลิศด้าน  วิศวกรรมศาสตร์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตอบสนองความต้องการสถานประกอบการในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน

สร้างนวัตกรรม งานวิจัย ที่มีคุณค่านำไปสู่การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ

พัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิ ผลงานวิชาการ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.

บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างสุขภาพให้กับองค์กร

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตปฏิบัติ มี ฝีมือ ระเบียบ วินัย น้ำใจ เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่สังคม สู่ภูมิภาคอาเซียน

 
 
ผู้บริหาร :

คณบดี
ผศ.วันชัย  แสนคำวงค์

รองคณบดี
นายปริญ นาชันสิทธิ์
ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์
นายสมยศ อุดมปรัญชญาภรณ์
ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 150 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 043-338-869-70 โทรสาร 043-338-869-70
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.eng.rmuti.ac.th