CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด :
พันธกิจ :

ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาพเกษตรและอุตสาหกรรม

เป็นศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ

ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก และเชิดชูให้รู้คุณค่า

บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

 
 
วิสัยทัศน์ :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสากล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

 
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.ในเมือง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 043-812582 โทรสาร 043-812582