CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด :
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลิกลักษณะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล( Good Governance )

 
 
วิสัยทัศน์ :

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณธรรม นำวิชาการ บูรณาการเทคโนโลยีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

 
 
ผู้บริหาร :

รักษาการคณบดี
ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล

รองคณบดี
ผ.ศ.สุภาพรรณ  พาบุ
ด.ร.นภาพร  จันทะรัง
ผศ.โกเมท จันทรสมโภชน์
อ.ประวิทย์  โยธาศิริ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 145 หมู่ 15 ถนน สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 044-153097 โทรสาร 044-153097
ลิงค์หน่วยงาน : http://fmt.surin.rmuti.ac.th