CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด :
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับ
    ความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต
    บริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
7. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

 
 
วิสัยทัศน์ :

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทย และตอบสนองประชาคมอาเซียน

 
 
ผู้บริหาร :

คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร

รองคณบดี
ผศ. พิเชษฐ เวชวิฐาน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 205 หมู่ 10 ตำบลแร่ พังโคน สกลนคร 47160
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 4277 1460
ลิงค์หน่วยงาน : http://natres.skc.rmuti.ac.th/