CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด :
พันธกิจ :
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. สนับสนุนการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นการพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหารและเทคโนโลยี
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาสังคม
4. สืบสาน เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
วิสัยทัศน์ :

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นบริการด้วยความเป็นเลิศ สรรสร้างนวัตกรรม สารสนเทศที่มีคุณภาพ บริหารจัดการที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำ

 
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 38 ม. 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 032-493300-6
ลิงค์หน่วยงาน : http://gold.pbru.ac.th