CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด :
พันธกิจ :

ส่ง เสริมและพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีระบบการบริหารจัดการที่ ชัดเจน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการบริหารงานวิจัย  งานศิลปวัฒนธรรม การให้คำปรึกษาบริการด้านวิชาการแก่หน่วยงาน  ชุมชน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมืออาชีพ

ส่ง เสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ  มีการวางแผน   จัดหาระดมทุนวิจัยจากภายในและภายนอกพร้อมเครื่องมือเพื่อการวิจัยและ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรด้านการวิจัย ประสานงานกับคณะเพื่อให้มีการวิจัยในทุกระดับและทุกด้าน

ส่ง เสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนถือว่าเป็นภารกิจและนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ที่จะตอบสนองต่อความ ต้องการของชุมชน  โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ของการศึกษาการเรียนรู้และการวิจัย  เป็นที่พึ่งทางปัญญา แก่ชุมชน  โดยจะใช้ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้าง ความเข้มแข็งแก่ชุมชน

ส่ง เสริมงานด้านการอนุรักษ์  ทำนุบำรุง  สร้างสรรค์  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  สร้างวัฒนธรรมให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ในชุมชน  สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมของชุมชน

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็น องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คลังปัญญา  สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ  สนับสนุน  ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  และการบริการทาง  วิชาการ  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ
ผศ.พขนารถ บัวเขียว

รองผู้อำนวยการ
ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ
อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-3249-3277 โทรสาร 0-3249-3277
ลิงค์หน่วยงาน : http://research.pbru.ac.th/