CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

คณะครุศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด :
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
3.วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
4. บริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 
 
วิสัยทัศน์ :

คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ และปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

 
 
ผู้บริหาร :

คณบดี
ผศ.เกสรี ลัดเลีย

รองคณบดี
รศ.ดร.สันติ บุญภิรมณ์
ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
อ.สมฤดี ปาละวัล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627
ลิงค์หน่วยงาน : http://edu.yru.ac.th/