CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

 
 
วิสัยทัศน์ :

"เป็นที่หนึ่งในอาเซียนด้านแสงซินโครตรอน เพื่อสนับสนุนประเทศในการพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นเวลา 10 ปี"

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร 
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 04422-4767 โทรสาร 04421-7047
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.slri.or.th/th/
อีเมลติดต่อ : siampl@slri.or.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
การขอเข้าใช้แสง