CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การจัดการน้ำเสีย

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1.จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
2.การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
3.บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ“บริหารจัดการน้ำเสียชุมชน ให้ได้มาตรฐาน และยั่งยืน ภายในปี 2569 ”

 
 
วิสัยทัศน์ :

“บริหารจัดการน้ำเสียชุมชน ให้ได้มาตรฐาน และยั่งยืน ภายในปี 2569 ”

 
 
ผู้บริหาร :

รักษาการแทนผู้อำนวยการ ​
นายชีระ วงศบูรณะ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 333 ถ.วิภาวดีรังสิต อาคารเล้าเป้งง้วน1 (LPN1) ชั้น 23 แขวงจอมทอง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2738530-9 โทรสาร 02-2738577
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.wma.or.th