CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธกิจ :

๑. จัดพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒. พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

๓. การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด

๔. การดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบทีเกี่ยวข้อง

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ทันสมัย มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ
นายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง

รองผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ
นายธวัชชัย สาครินทร์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่อยู่ : โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 41/13 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2668-2811-3, 02-241-5864-68 โทรสาร 0-2241-4658,0-2243-7850
ลิงค์หน่วยงาน : http://policeprinting.police.go.th/
อีเมลติดต่อ : policeprinting@police.go.th