CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
พันธกิจ :

เพื่อให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งได้กำหนด พันธกิจ (Mission) รองรับไว้ 2 พันธกิจ ได้แก่

1. สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
2. พัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
 
ผู้บริหาร :

ประธานกรรมการ ธพส.
นายนริศ ชัยสูตร

รองประธานกรรมการ ธพส.
นายประสิทธิ์ สืบชนะ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-142-2222 โทรสาร 02-143-8889
ลิงค์หน่วยงาน : http://dad.co.th