CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน
    การศึกษา
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้
    ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3. ดำเนินการ    เกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา   บริการสอบวัดความรู้  ความสามารถและการสอบวัด
    มาตรฐานวิชาการ   และวิชาชีพ  เพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับ และการเทียบโอนผลการ
    เรียนที่มา จากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา  ตลอดจน
    เผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนสนับสนุนและให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วย
    งานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. พัฒนา   และส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบ และประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
    ด้านการทดสอบ    และประเมินผล   ด้านการติดตาม  และประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การ
    รับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 
 
วิสัยทัศน์ :

สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการ ประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาสู่ ระดับสากล

 
 
ผู้บริหาร :

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-217-3800 (อัตโนมัติ 100 คู่สาย) โทรสาร 02-219-2996 , 02-129-3866-67
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.niets.or.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@niets.or.th
 
คำสำคัญ :