CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
๑. กำกับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริม การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
๓. อำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
๔. ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
 
 
วิสัยทัศน์ :

"ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ


รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายปวิณ ชำนิประศาสน์

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
นายสมคิด จันทมฤก