CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. กำกับดูแล  จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค  การปกครองท้องที่ การปกครองส่วนท้อง
    ถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ   
3. อำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
4. ส่งเสริมการพัฒนาเมือง    โครงสร้างกายภาพ    การใช้ประโยชน์ที่ดิน    ทรัพยากรธรรมชาติ   และ
    สิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒน และแก้ไข
    ปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ


รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายธนาคม จงจิระ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นายพรพจน์ เพ็ญพาส