CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเห็นเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง
  2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
  3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
  4. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการกำหนด
  5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 
 
วิสัยทัศน์ :

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
นางประเสริฐสุข จามรมาน

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
ดร. ณัฐริกา วายุภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2141-9790 โทรสาร 0-2143-8400
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.tgo.or.th
อีเมลติดต่อ : info@tgo.or.th
 
แผนที่