CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. พัฒนาและส่งเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการหรือการขึ้นทะเบียนโครงการ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจหรือผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรอง
  5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
  6. สนับสนุนการประเมินผลการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น
  7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
  8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
  9. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรสนับสนุนในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายในปี 2563 และ 2573

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์


รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2141-9790 โทรสาร 0-2143-8400
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.tgo.or.th
อีเมลติดต่อ : info@tgo.or.th
 
แผนที่