CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :
  • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
  • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
  • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
 
 
วิสัยทัศน์ :

"สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน"

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ
นางสาวศิริกร วิวรวงษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก. 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ Callcenter 1170 กด 2 กด 17 (สวก.), 0-2579-7435 โทรสาร 0-2579-7235
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.arda.or.th
อีเมลติดต่อ : support@arda.or.th
 
คำสำคัญ :
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
คลังข้อมูลสารสนเทศไหมเชิงลึก