CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

 
 
วิสัยทัศน์ :

สวก. เป็นผู้นำในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ดร.พีรเดช ทองอำไพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
นายปฏิญญา เหลืองทองคำ
นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 2003/61 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2579-7435 โทรสาร 0-2579-7235
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.arda.or.th
อีเมลติดต่อ : arda@arda.or.th
 
คำสำคัญ :
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
คลังข้อมูลสารสนเทศไหมเชิงลึก