CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ขึ้นตรงกับนายก)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

1. วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการ
    พัฒนาพิงคนคร
2. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง แ  ละการสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยว   และภารกิจที่เกี่ยว
    เนื่อง
3. ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
    ในการพัฒนาพิงคนคร
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
    ในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร
5. ส่งเสริมให้เกิด การจ้างงาน และยกระดับคุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ของ ประชาชนในพื้นที่การ
    พัฒนาพิงคนครโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและ ชุมชน

 
 
วิสัยทัศน์ :

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงที่มีขีดความ สามารถระดับสากล ภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง) (ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร)

นายปวิณ ชํานิประศาสน์

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตำบลช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 053-999079 โทรสาร 053-999079
ลิงค์หน่วยงาน : http://pinkanakorn.or.th
 
คำสำคัญ :