CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการทำงานของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา 3/1 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ภารกิจหลักของสำนักงาน ก.พ.ร. มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ


1. งานเลขานุการ ก.พ.ร.

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม ก.พ.ร. กำหนด (ตามมาตรา 71/10)

    2.1  งานวิเคราะห์  วิจัย และเสนอความเห็น

  • งานวิจัยนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง  กรม  เพื่อเป็นข้อมูล  ประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
  • งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นอันเกี่ยวข้องกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร.

    2.2  การให้คำปรึกษาแนะนำ  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปรับ เปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตาม เจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ

    2.3  สร้างความเข้าใจ เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

    2.4  การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ 

 
 
วิสัยทัศน์ :

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

ประธาน ก.พ.ร.
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

 

รองประธาน ก.พ.ร.
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2356 9999
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.opdc.go.th
อีเมลติดต่อ : administrator@opdc.go.th
 
คำสำคัญ : กพร.