CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงมหาดไทย
พันธกิจ :

1. จัดทำแผนนโยบายเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของ
    กระทรวงและแปลงเป็นแนวทาง และแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรร  และบริหารทรัพยากร ของ
    กระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
2. ส่งเสริม สนับสนุน  การบริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ดำเนินการ  และประสานการ
    แปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ   ยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาจังหวัด  และงบ
    ประมาณ ติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด   และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน   สนับสนุนการขับ
    เคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริม  การอำนวยความเป็นธรรม   การรักษาความมั่นคงภายใน  และความสงบเรียบร้อยในระดับ
    พื้นที่งานการข่าวกรอง  ของกระทรวง  รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดย
    จะเน้นในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน     และเตรียมความพร้อม  ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ตลอดจน  การดำเนินการทางกฎหมาย   นิติกรรมสัญญาและคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
5. สนับสนุน    การฟื้นฟู   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความปรองดอง
    สมานฉันท์ในพื้นที่

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวง และจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

 
 
ผู้บริหาร :

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายประภาศ บุญยินดี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
นายจรินทร์ จักกะพาก

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ถนนอัษฎางค์ วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-222- 1141-55
ลิงค์หน่วยงาน : http://smoi.moi.go.th/index.asp