CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงกลาโหม
พันธกิจ :

1. ดำเนินงานการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งปวงของกระทรวงกลาโหม

3. ดำเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม

4. ดำเนินการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรร่วมสมัย

5. เตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรนำร่วมสมัยของกระทรวงกลาโหม

 

 
 
วิสัยทัศน์ :

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม เป็นองค์กรร่วมสมัย สนับสนุนระบบงานการเมืองของกระทรวงกลาโหม

 
 
ผู้บริหาร :

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก สุชาติ หนองบัว

 

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหม

พลตรี อมร อมรวิริยะกุล 

 

รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

พันเอก พงศ์วิชญ์ คงทน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02 222 3121
ลิงค์หน่วยงาน : http://omd.mod.go.th/Home.aspx
 
คำสำคัญ :