CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ :
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ofm.mof.go.th