CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 021265800 โทรสาร 022739408
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mof.go.th