CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้บริหาร :

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

นางสาว ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรสาร 0-2643-5320,0-2643-5314
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mfa.go.th