CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พันธกิจ :
1. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของ
    ประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และ
    นันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
3. บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
    พัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรร
    ทรัพยากรสนับสนุนในทุกส่วนให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ
    ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
5. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และ
    นันทนาการให้มีศักยภาพ
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็น องค์กรหลักในการสงเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนาวรางกูร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 022831500 โทรสาร 023560746
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mots.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@mots.go.th