CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันการพลศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พันธกิจ :

1.  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
     และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา  นันทนาการ
     วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
4.  ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม
5.  อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
6.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
7.  สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038-054235,038-054222 โทรสาร 038-054223,038-054245
ลิงค์หน่วยงาน : http://113.53.231.197/web/web3/
 
คำสำคัญ :