CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมพลศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พันธกิจ :

ดำเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน

ดำเนินการด้านนันทนาการ

ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

พัฒนาบุคลากรด้นการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 
 
วิสัยทัศน์ :

" กรมพลศึกษา " เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา สร้างความสุขเพื่อมวลชน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร

รองอธิบดีกรมพลศึกษา
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
นายธวัช ถาวรสวัสดิ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 154 ถ.พระราม 1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2214-0120 โทรสาร 0-2216-4408
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dpe.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@dpe.go.th
 
คำสำคัญ :