CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2281-5884
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.moac.go.th