CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมหม่อนไหม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :
  1. อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม และวัสดุย้อมสี และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม
  2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร
  3. บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  4. ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตและสินค้าหม่อนไหม
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบและเป็นองค์การแห่งความผาสุก
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศด้านหม่อนไหม
 
 
วิสัยทัศน์ :

"องค์กรนำด้านหม่อนไหมในอาเซียน พัฒนาไหมไทยอย่างยั่งยืนสู่สากล"

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี

นายปราโมทย์  ยาใจ

 

รองอธิบดี

นายสันติ  กลึงกลางดอน
นางนงลักษณ์  เกตุเวชสุริยา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5587924-26, 1275 โทรสาร 02-5587927
ลิงค์หน่วยงาน : http://qsds.go.th
อีเมลติดต่อ : qsds@qsds.go.th
 
คำสำคัญ : กรมหม่อนไหม,qsds