CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-1416747
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mict.go.th
อีเมลติดต่อ : pr@mict.go.th