CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพลังงาน
ผู้บริหาร :

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 021406056 โทรสาร 021406052
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.energy.go.th/
อีเมลติดต่อ : pr@energy.go.th