CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการค้าต่างประเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพาณิชย์
พันธกิจ :

1. สร้างและรักษาผลประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการค้า
2. อำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก
3. เพิ่มศักยภาพบุคคลอย่างต่อเนื่อง

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการค้าระหว่างประเทศของไทย
 

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดี
คุณดวงพร รอดพยาธิ

รองอธิบดี
คุณทิฆัมพร นาทวรทัต
คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
คุณปานจิตต์ พิศวง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 44/100 ถนนนทบุรี 1 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-25474771-86 โทรสาร 0-25474791-2
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dft.go.th