CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ
  2. พัฒนาองค์กรด้านคนพิการของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข็มแข็งสามารถดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน
  3. เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 
  4. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรเป็นมืออาชีพ
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรระดับชาติที่บูรณาการงานด้านคนพิการ ให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง และคนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านคนพิการในภูมิภาคอาเซียน

 
 
ผู้บริหาร :
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข
 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางไพรวรรณ พลวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-354-3388 โทรสาร 02-354-3899
ลิงค์หน่วยงาน : http://dep.go.th/
อีเมลติดต่อ : webmaster@dep.go.th