CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2222-1141-55
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.moi.go.th
 
คำสำคัญ :