CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงมหาดไทย
พันธกิจ :
  1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
  3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายมณฑล สุดประเสริฐ
 

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล

นายอนวัช สุวรรณเดช

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-8000
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dpt.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@dpt.mail.go.th
 
คำสำคัญ :