CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน
3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน
    ภาครัฐ
4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ
5. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรและองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ มาตรฐาน

 
 
วิสัยทัศน์ :

องค์กรหลักที่ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐและมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าในกระบวนการยุติธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล

รองเลขาธิการ

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 1206
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.pacc.go.th