CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงวัฒนธรรม
พันธกิจ :

1. ศึกษา วิจัย และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครอง
    จารีตประเพณีภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม
3. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกระดับ 
5. ส่งเสริมและกำกับดูแลงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
นายชาย  นครชัย

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 14 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02 - 2470013
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.culture.go.th
 
คำสำคัญ :