CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงวัฒนธรรม
พันธกิจ :
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมมีค่านิยมที่เหมาะสม
  • ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
  • ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้มีศักยภาพ
  • ส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
  • ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
  • ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 
 
วิสัยทัศน์ :

"ภายในปี 2564 คนไทยมีค่านิยมที่เหมาะสม และประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อน”

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
นายชาย  นครชัย

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นางสาวอัจฉราพร  พงษ์ฉวี
นายชัยพล  สุขเอี่ยม

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2470013 โทรสาร 02-6453055
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.culture.go.th