CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :

1. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการ
    วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรัฐสภา
    และประชาชน
3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติและกิจการอื่นทางการเมือง
4. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรี
    หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นหน่วยงานประสาน วิเคราะห์ และให้บริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของฝ่ายการเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 
 
ผู้บริหาร :
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2590 1106 โทรสาร 0 2591 8501
ลิงค์หน่วยงาน : http://ministeroffice.moph.go.th/