CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02 590 1106 โทรสาร 02 591 8501
ลิงค์หน่วยงาน : http://ministeroffice.moph.go.th