CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ :

1. สนับสนุนให้มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
2. ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า
3. พัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ทุกคนเข้า
    ถึงได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
4. สนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ให้บริการ   โดยที่เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี ความเป็น
    มนุษย์ของผู้รับบริการ  (Human  and  patient  rights )  และมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี
    ระหว่างกัน
5. เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่าง 3 กองทุน ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ การให้บริการ การจัดสรรงบ
    ประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่าย

 
 
วิสัยทัศน์ :

ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ

 
 
ผู้บริหาร :

ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-141-4000 โทรสาร 02-143-9730-1
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nhso.go.th/
 
คำสำคัญ :