CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงอุตสาหกรรม
พันธกิจ :
  • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตร
  • สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน
  • ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
  • ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรนำที่มีความเป็นเลิศในการสนับสนุนงานรัฐมนตรี

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายอุตตม สาวนายน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานรัฐมนตรี เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่มพญาไท เขตราชเที กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2202-3130
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.industry.go.th/om1/
 
คำสำคัญ :