CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงอุตสาหกรรม
พันธกิจ :

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตร

สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน

ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรนำที่มีความเป็นเลิศในการสนับสนุนงานรัฐมนตรี

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายอุตตม สาวนายน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02 202-3000 โทรสาร 02 202-3048
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/
 
คำสำคัญ :