CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

บริหารจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการดำเนินคดีในศาล ให้มีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมพรรคการ เมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพองค์กร และระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้ง ทุกระดับ การออกเสียงประชามติที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น และสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายภุชงค์    นุตราวงศ์   

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายสมผุส  กาญจโนมัย
นายสุเทพ  พรหมวาศ
นายสมศักดิ์  สุริยมงคล
นายธนิศร์  ศรีประเทศ
นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2141-8888
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ect.go.th
 
คำสำคัญ :