CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
วิสัยทัศน์ :

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

 

เลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.กมล รอดคล้าย
 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-280-0306
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.moe.go.th/moe/th/home/
 
หน่วยงานในสังกัด
 
คำสำคัญ : การศึกษา