CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

มีหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ
“กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ"

 
 
วิสัยทัศน์ :

ก.ล.ต. มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน ด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยเป็นองค์กรเชิงรุก ที่ทุกภาคส่วน เชื่อมั่น ร่วมกัน ทำงาน

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการ
นายรพี สุจริตกุล

รองเลขาธิการ   
นางทิพยสุดา ถาวรามร

 

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

นายประกิด บุณยัษฐิติ

 

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางปะราลี สุคนธมาน

นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
นายศักรินทร์ ร่วมรังสี
นางณัฐญา นิยมานุสร
นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 1207 โทรสาร 0 2695 9660
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.sec.or.th
อีเมลติดต่อ : info@sec.or.th
 
แผนที่