CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

“กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้"

 
 
วิสัยทัศน์ :

ก.ล.ต. มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน ด้วยการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยเป็นองค์กรเชิงรุกที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น ร่วมกันทำงา

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

 

รองเลขาธิการ   
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
นางปะราลี สุคนธมาน

 

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี
นางณัฐญา นิยมานุสร
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง
นางพราวพร เสนาณรงค์
นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล
นายกำพล ศรธนะรัตน์ 
นายธวัชชัย พิทยโสภณ 

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล 

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660/ Help Center โทรศัพท์ 1207
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.sec.or.th
อีเมลติดต่อ : info@sec.or.th
 
แผนที่