CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

“กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้” 

 
 
วิสัยทัศน์ :

​“ก.ล.ต. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน” 

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

 

รองเลขาธิการ   
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
นายศักรินทร์ ร่วมรังษี

 

ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางณัฐญา นิยมานุสร
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง
นางพราวพร เสนาณรงค์
นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล
นายกำพล ศรธนะรัตน์ 
นายธวัชชัย พิทยโสภณ 
นางสาวจอมขวัญ คงสกุล
นายเอนก อยู่ยืน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ​​​ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.sec.or.th
อีเมลติดต่อ : info@sec.or.th
 
แผนที่