CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 
  2. เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ 
  3. ติดตาม ประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัยเพื่อการใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
  4. จัดทำ มาตรฐาน ข้อกำ หนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของประเทศ เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  5. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ
 
 
วิสัยทัศน์ :

“วช. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาประเทศ โดยใช้การวิจัย และเป็นผู้นำการพัฒนาระบบวิจัยของชาติ”

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

รองเลขาธิการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์
นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่อยู่ : เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-561-2445
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nrct.go.th/
อีเมลติดต่อ : contact@nrct.go.th
 
แผนที่