CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

๑. กลุ่มงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์
๒. กลุ่มภารกิจประสานและเร่งรัดการพัฒนาพิเศษ
๓. กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา (สนับสนุนฝ่ายพลเรือน) และการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง (สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า)
๔. กลุ่มภารกิจบริหารและอำนวยการ

 
 
วิสัยทัศน์ :

สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

การพัฒนาสีเขียว หมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำชายแดนใต้สู่สันติสุขยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการ ศอ.บต.
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร


รองเลขาธิการ ศอ.บต.
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ลขที่ 60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7320-3872 หรือ โทร. 1880 สายด่วน ศอ.บต. (โทรฟรีทั่วประเทศ) โทรสาร 073-203873
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.sbpac.go.th
อีเมลติดต่อ : contact@sbpac.go.th