CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
2. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
3. สนับสนุนงานรัฐสภาด้านต่างประเทศ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
5. เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกฎหมาย ด้านบริการ ด้านอาคาร
    สถานที่ และด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 
 
วิสัยทัศน์ :

"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน"

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นายจเร พันธุ์เปรื่อง
นางวิจิตรา วัชราภรณ์
นางสาวยุพา ศิรประภาพร
นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
นายธงชัย ดุลยสุข
นายอนุวัต ตันติวงศ์
นางบุษกร วรรธนะภูติ
นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๒ ถนนอู่ทองใน ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-244-1000
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.parliament.go.th/
อีเมลติดต่อ : webmaster@parliament.go.th