CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. ศึกษา   วิเคราะห์ด้านคดี  และกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ของคณะตุลาการศาล
    รัฐธรรมนูญ
2. ดำเนินงานอำนวยการงานศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
3. สนับสนุน  ด้านการศึกษาวิจัย  ทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะตุลาการ
    ศาลรัฐธรรมนูญ    ตลอดจนสร้าง    และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่   เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และงานศาล
    รัฐธรรมนูญ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน   และบุคลากร  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่
    ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
5. เผยแพร่   ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร องค์ความรู้  การศึกษาต่อสาธารณะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ งาน
    ศาลรัฐธรรมนูญ และการดำเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ

 
 
วิสัยทัศน์ :

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรอำนวยการของศาลรัฐธรรมนูญที่มีระบบมาตรฐาน คุณภาพ และคุณธรรมในการปฏิบัติงานสูงสุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสูงสุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นายเชาวนะ ไตรมาศ

รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร A) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2141-7777 โทรสาร 0-2143-9522
ลิงค์หน่วยงาน : http://office.constitutionalcourt.or.th/