CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

พันธกิจที่ ๑.
พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนแล ความไม่เป็นธรรม

พันธกิจที่ ๒.
เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรีย และสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ

พันธกิจที่ ๓.
ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐสภา

พันธกิจที่ ๔.
ดำเนินงานให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมว จริยธรรมที่มีมาตรฐาน และกลไกและระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

พันธกิจที่ ๕.
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนู แห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ ๖.
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ

พันธกิจที่ ๗.
พัฒนาองค์กรให้มีระบบโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบุคลากรให้มี ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

“มุ่งมั่นรักษาความเป็นธรรม ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ และสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม

รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นางณัฏฐา มูนจินดา
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
นายสงัด ปัถวี
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550อาคารรัฐประศาสนภัก ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร 0-2143-8341
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ombudsman.go.th