CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ราชบัณฑิตยสถาน)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชาแล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อ
    ประเทศชาติ และประชาชน
2. ติดต่อ  แลกเปลี่ยนความรู้  และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์ และสถาบันทางวิชาการ
    อื่น ๆ  ทั้งใน และต่างประเทศ
3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
4. ให้บริการ   ทางวิชาการ   แก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ  องค์การ
    มหาชน  หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา  หน่วยงานของเอกชนและประชาชน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำพจนานุกรม   สารานุกรม   อักขรานุกรม   อนุกรมวิธาน การบัญญัติ
    ศัพท์วิชาการสาขาต่างๆ  รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
    และงานวิชาการอื่น ๆ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ   เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย   การอนุรักษ์ภาษาไทย  มิให้เปลี่ยนไปในทางที่
    เสื่อม  และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน

 
 
วิสัยทัศน์ :

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา​
(ว่าง)
 

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา)
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์​

 

เลขานุการกรม
นางสาวสุปัญญา ชมจินดา

 

ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม
นางนัยนา วราอัศวปติ

 

ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์
นางสาวบุญธรรม กรานทอง

 

ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง
นางแสงจันทร์ แสนสุภา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สนามเสือป่า ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2356-0466-70 โทรสาร 0-2356-0490
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.royin.go.th/
อีเมลติดต่อ : ripub@royin.mail.go.th
 
แผนที่